Statut

STATUT FUNDACJI MIASTO

 


ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§ 1.


 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Miasto, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Adama Pogorzelskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bożennę Bieńczyk w kancelarii notarialnej w Suwałkach, ul. Noniewicza 53, w dniu 15 lutego 2006 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.


Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3.

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kuków-Folwark.

 

§ 4.


 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja w celu współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5.

 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 6.

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§ 7.

 

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

Cele i formy działania Fundacji

 

§ 8.

 

Celem działania Fundacji jest:

 

 1. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju życia miejskiego oraz zwiększenia różnorodności i atrakcyjności życia w miastach oddalonych od dużych ośrodków miejskich.
 2. Wspieranie przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej, gospodarczej oraz kulturotwórczej społeczeństwa.
 3. Upowszechnianie wiedzy, prowadzenie oraz wspieranie badań i inicjatyw z zakresu kultury oraz inspirowanie dialogu międzykulturowego i postaw tolerancji wśród społeczności lokalnych, grup niesformalizowanych, mniejszości kulturowych, narodowych, etnicznych i wyznaniowych.
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zawodowych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.
 5. Promowanie kultury w obrębie granic Rzeczypospolitej, jak również poza jej granicami.

 

§ 9.


 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

a)      prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej oraz szkoleniowej z zakresu działalności Fundacji,

b)      prowadzenie lub wspieranie instytucji rynku pracy,

c)      wspieranie i prowadzenie badań różnych typów kultury, m.in. poprzez badanie literatury, oratury, audiowizualności, proksemiki, typów relacji międzyludzkich, technologii, komunikacji, charakteru społecznego, przestrzeni i czasu, urbanistyki i etyki architektury,

d)     wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom,

e)      przeprowadzanie konkursów dotacyjnych oraz udzielanie dotacji,

f)       propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennym życiu,

g)      wspieranie i organizację wystaw, koncertów, przeglądów i warsztatów filmowych, teatralnych, plastycznych, muzycznych, literackich i translatorskich, działalności artystycznej i edukacyjnej,

h)      animację kultury w przestrzeni miasta,

i)        gromadzenie dóbr kultury i prowadzenie lub wspieranie placówek oświatowych,

j)        organizację i wspieranie krajowych i międzynarodowych wykładów, seminariów, konferencji, spotkań oraz wyjazdów i wypraw edukacyjnych,

k)      prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej, edukacyjnej i artystycznej, dotyczącej kultury polskiej i powszechnej,

l)        wspieranie i organizację aktywności sportowej społeczeństwa, w szczególności mieszkańców miast,

m)     wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi,

n)      ustanawianie stypendiów dla dzieci, młodzieży oraz studentów i naukowców,

o)       tworzenie raportów poświęconych poszczególnym dziedzinom życia społecznego oraz przygotowywanie i przedstawianie pozytywnych programów polityki kulturalnej, przestrzennej i gospodarczej,

p)      współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.,

q)      działania w zakresie public relations w dziedzinie kultury,

r)       prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie public relations, upowszechnianie wiedzy z tej dziedziny, również na terenach zagrożonych wykluczeniem.

 

      2. Działalność statutowa, o której mowa w § 9 pkt. 1, może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i

działalność odpłatna.

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 10.

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w akcie notarialnym oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

 

§ 11.

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku fundacji, odsetek bankowych.

 

§ 12.


 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

Władze Fundacji

 

§ 13.

 

1.   Władzami Fundacji są:

a)      Rada Fundacji,

b)            Zarząd Fundacji.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczo-zarządzającym.

 

§ 14. Rada Fundacji


 1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

§ 15. Kadencja i skład Rady Fundacji


 1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji oraz jej Przewodniczącego powołuje Fundator.
 2. Radę Fundacji powołuje się na 5 lat.
 3. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 4. Nowych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku zakończenia kadencji, odwołania lub śmierci członka Rady.
 6. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku: złożenia rezygnacji; podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady; choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; nienależytego wypełnienia funkcji członka Rady; istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady - z zastrzeżeniem pkt 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 16. Zadania i kompetencje Rady Fundacji


 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
  1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
  2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział członek Zarządu Fundacji, o ile zostanie zaproszony do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwany do złożenia wyjaśnień.
  4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
  5. Do zadań Rady należy w szczególności:

a)      nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

b)      występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

c)      opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

d)     wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

e)      ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

f)       zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji;

g)      podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 17. Zarząd Fundacji


 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.
 2. Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 3. Zarząd powołany jest na okres 5 lat.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z przyczyn wymienionych w § 15 pkt. 6.
 5. Fundator jest uprawniony do odwoływania członków Zarządu z przyczyn wymienionych w § 15 pkt. 7.
 6. Fundator, w trakcie trwania kadencji Zarządu, może dokonać wyboru dodatkowych członków Zarządu w celu jego rozszerzenia.
 7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 8. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został powołany, Zarząd w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
 9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje zebrania Zarządu i przewodniczy im.
 10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

§ 18. Zadania i kompetencje Zarządu


 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, pełni czynności wykonawczo-zarządzające oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a)      uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;

b)      uchwalanie regulaminów;

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

d)     przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

e)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;

f)       sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzania Radzie Fundacji;

g)      podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji;

h)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 

§ 19. Sposób reprezentacji


 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub członek Zarządu jednoosobowo.

 

 

 ROZDZIAŁ 5


Zmiana statutu Fundacji

 

§ 20.


 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

 

 ROZDZIAŁ 6


Połączenie z inną fundacją

 

§ 21.


 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ 7


Likwidacja Fundacji

 


§ 22.


 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 23.

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 24.

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

 

Postanowienia różne

 

§ 25.


W skład pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatora wchodzą następujące osoby:

Adam Pogorzelski – prezes Zarządu Fundacji,

Olga Pogorzelska,

Marcin Filipowicz

 

W skład pierwszej Rady Fundacji wolą Fundatora wchodzą następujące osoby:

Robert Szczęsny – przewodniczący Rady Fundacji,

Joanna Warda,

Marcin Leszczyński.

Zobacz też
Można sformułować ogólną tezę, że miasto to swoiste siedlisko nieog...